mbrojtjen e të dhënave

Me këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave ne ju informojmë se cilat të dhëna personale përpunojmë në lidhje me aktivitetet dhe operacionet tona, duke përfshirë faqen tonë të internetit solarlehre.ch. Në veçanti, ne ofrojmë informacione se pse, si dhe ku përpunojmë cilat të dhëna personale. Ne gjithashtu ofrojmë informacion në lidhje me të drejtat e njerëzve, të dhënat e të cilëve ne i përpunojmë.

Deklaratat shtesë të mbrojtjes së të dhënave dhe dokumente të tjera ligjore si termat dhe kushtet e përgjithshme (GTC), kushtet e përdorimit ose kushtet e pjesëmarrjes mund të zbatohen për aktivitete dhe aktivitete individuale ose shtesë.

1. Adresat e kontaktit

Përgjegjësia për përpunimin e të dhënave personale:

zvicerane
Neugasse 6
CH-8005 Cyrih

info@swissolar.ch

Ne dëshirojmë të theksojmë nëse, në raste individuale, ka persona të tjerë përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale.

Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave

Ne kemi zyrtarin e mëposhtëm për mbrojtjen e të dhënave si pikë kontakti për subjektet e të dhënave dhe si person kontakti për autoritetet mbikëqyrëse për hetimet për mbrojtjen e të dhënave:

Andreas Hekler
Neugasse 6
8005 Cyrih

hekler@swissolar.ch

2. Kushtet dhe bazat ligjore

2.1 Kushtet

Të dhënat personale janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person specifik ose të identifikueshëm. Një subjekt i të dhënave është një person për të cilin përpunohen të dhënat personale.

Përpunimi përfshin çdo trajtim të të dhënave personale, pavarësisht nga mjetet dhe procedurat e përdorura, në veçanti ruajtjen, zbulimin, prokurimin, mbledhjen, fshirjen, ruajtjen, modifikimin, shkatërrimin dhe përdorimin e të dhënave personale.

2.2 Baza ligjore

Ne përpunojmë të dhënat personale në përputhje me ligjin zviceran për mbrojtjen e të dhënave, në veçanti Aktin Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (DSG) dhe Urdhëresën për Aktin Federal të Mbrojtjes së të Dhënave (VDSG).

3. Natyra, qëllimi dhe qëllimi

Ne përpunojmë të dhënat personale që janë të nevojshme për të qenë në gjendje të kryejmë aktivitetet dhe aktivitetet tona në një mënyrë të përhershme, miqësore, të sigurt dhe të besueshme. Të dhëna të tilla personale mund të bien në veçanti në kategoritë e inventarit dhe të dhënave të kontaktit, të dhënat e shfletuesit dhe pajisjes, të dhënat e përmbajtjes, të dhënat meta ose të skajeve dhe të dhënat e përdorimit, të dhënat e vendndodhjes, të dhënat e shitjeve dhe të dhënat e kontratës dhe pagesave.

Ne përpunojmë të dhënat personale për periudhën që është e nevojshme për qëllimin(t) përkatës ose me ligj. Të dhënat personale që nuk kanë më nevojë të përpunohen do të anonimizohen ose fshihen.

Ne mund të kemi të dhëna personale të përpunuara nga palë të treta. Ne mund t’i përpunojmë të dhënat personale së bashku me palët e treta ose t’ia transferojmë ato palëve të treta. Këto palë të treta janë, në veçanti, ofrues të specializuar, shërbimet e të cilëve ne përdorim. Ne garantojmë gjithashtu mbrojtjen e të dhënave për palët e treta të tilla.

Ne përpunojmë të dhënat personale vetëm me pëlqimin e personit në fjalë, përveç nëse përpunimi lejohet për arsye të tjera ligjore. Përpunimi pa pëlqim, për shembull, mund të lejohet për të përmbushur një kontratë me subjektin e të dhënave dhe për masat e duhura parakontraktore për të mbrojtur interesat tona legjitime mbizotëruese, sepse përpunimi është i dukshëm nga rrethanat ose pas informacionit paraprak.

Në këtë kontekst, ne përpunojmë informacionin që një subjekt i të dhënave na dërgon vullnetarisht kur na kontakton – për shembull me postë, email, mesazhe të menjëhershme, formular kontakti, media sociale ose telefon – ose kur regjistroheni për një llogari përdoruesi. Ne mund ta ruajmë një informacion të tillë, për shembull, në një libër adresash ose duke përdorur mjete të krahasueshme. Nëse marrim të dhëna për persona të tjerë, personat që japin të dhënat janë të detyruar të sigurojnë mbrojtjen e të dhënave për këta persona dhe të sigurojnë saktësinë e këtyre të dhënave personale.

Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat personale që marrim nga palët e treta, marrim nga burime të disponueshme publikisht ose mbledhim gjatë ushtrimit të aktiviteteve dhe aktiviteteve tona, nëse dhe në masën që një përpunim i tillë lejohet për arsye ligjore.

4. Aplikacionet

Ne përpunojmë të dhënat personale për aplikantët në masën që është e nevojshme për të vlerësuar përshtatshmërinë për një marrëdhënie pune ose për ekzekutimin e mëvonshëm të një kontrate pune. Të dhënat personale të kërkuara lindin veçanërisht nga informacioni i kërkuar, për shembull në kontekstin e një shpallje pune. Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat personale që aplikantët ndajnë ose publikojnë vullnetarisht, veçanërisht si pjesë e letrave motivuese, CV-ve dhe dokumenteve të tjera të aplikimit, si dhe profileve online.

5. Të dhënat personale jashtë vendit

Ne përgjithësisht përpunojmë të dhënat personale në Zvicër. Ne gjithashtu mund të zbulojmë ose eksportojmë të dhëna personale në vende të tjera, veçanërisht në mënyrë që t’i përpunojmë ose t’i përpunojmë ato atje.

Ne mund të zbulojmë të dhëna personale për të gjitha shtetet dhe territoret në tokë dhe gjetkë në univers , me kusht që ligji vendas të sigurojë mbrojtjen e duhur të të dhënave sipas mendimit të Komisionerit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Informacionit (FDPIC) ose në përputhje me një vendim të Zvicrës Këshilli Federal .

Ne mund të zbulojmë të dhëna personale në vende, ligjet e të cilave nuk garantojnë mbrojtjen e duhur të të dhënave, me kusht që mbrojtja e duhur e të dhënave të garantohet për arsye të tjera, për shembull nëpërmjet marrëveshjeve të përshtatshme kontraktuale, në bazë të klauzolave ​​standarde të mbrojtjes së të dhënave ose me masa të tjera mbrojtëse të përshtatshme. Si përjashtim, ne mund të eksportojmë të dhëna personale në vende pa mbrojtje adekuate ose të përshtatshme të të dhënave nëse plotësohen kërkesat e veçanta të mbrojtjes së të dhënave, për shembull pëlqimi i shprehur i subjekteve të të dhënave ose një lidhje e drejtpërdrejtë me lidhjen ose ekzekutimin e një kontrate. Me kërkesë, ne do të jemi të lumtur t’u ofrojmë personave të prekur informacion në lidhje me çdo garanci ose të ofrojmë një kopje të ndonjë garancie.

6. Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Subjektet e të dhënave për të cilët ne përpunojmë të dhënat personale kanë të drejtat sipas ligjit zviceran për mbrojtjen e të dhënave. Kjo përfshin të drejtën për informacion dhe të drejtën për të korrigjuar, fshirë ose bllokuar të dhënat personale të përpunuara.

Personat e prekur për të cilët ne përpunojmë të dhënat personale kanë të drejtë të paraqesin një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës përgjegjës. Autoriteti mbikëqyrës për mbrojtjen e të dhënave në Zvicër është Komisioneri Federal për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Informacionit (FDPIC).

7. Siguria e të dhënave

Ne marrim masat e duhura teknike dhe organizative për të garantuar sigurinë e të dhënave që është e përshtatshme për rrezikun përkatës. Megjithatë, ne nuk mund të garantojmë siguri absolute të të dhënave.

Uebsajti ynë aksesohet duke përdorur enkriptimin e transportit (SSL / TLS, në veçanti Protokolli i Transferimit të Hypertext Secure, shkurtuar HTTPS). Shumica e shfletuesve shënojnë enkriptimin e transportit me një dry në shiritin e adresave.

Komunikimi ynë dixhital është – si në thelb i gjithë komunikimi dixhital – subjekt i mbikëqyrjes masive pa shkak apo dyshim, si dhe monitorime të tjera nga autoritetet e sigurisë në Zvicër, pjesën tjetër të Evropës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe vende të tjera. Ne nuk mund të kemi ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në përpunimin e duhur të të dhënave personale nga shërbimet sekrete, departamentet e policisë dhe autoritetet e tjera të sigurisë.

8. Përdorimi i faqes në internet

8.1 Cookies

Ne mund të përdorim cookies. Cookies – cookies tona (cookies e palës së parë) dhe cookie nga palët e treta, shërbimet e të cilave ne përdorim (cookies e palëve të treta) – janë të dhëna që ruhen në shfletues. Të dhëna të tilla të ruajtura nuk duhet të kufizohen në cookie tradicionale të bazuara në tekst.

Cookies mund të ruhen në shfletues përkohësisht si “cookie sesioni” ose për një periudhë të caktuar kohore si të ashtuquajturat cookie të përhershme. “Cookies sesioni” fshihen automatikisht kur shfletuesi është i mbyllur. Kukit e përhershëm kanë një periudhë të caktuar ruajtjeje. Në veçanti, cookie-t bëjnë të mundur njohjen e një shfletuesi herën tjetër që vizitoni faqen tonë të internetit dhe në këtë mënyrë, për shembull, matni shtrirjen e faqes sonë të internetit. Cookies të përhershme mund të përdoren gjithashtu për marketing në internet, për shembull.

Cookies mund të çaktivizohen plotësisht ose pjesërisht dhe të fshihen në cilësimet e shfletuesit në çdo kohë. Pa cookie, faqja jonë e internetit mund të mos jetë më plotësisht e disponueshme. Ne kërkojmë në mënyrë aktive – të paktën nëse dhe në masën e nevojshme – pëlqimin tuaj të shprehur për përdorimin e cookies.

Për cookie-t që përdoren për të matur suksesin dhe arritjen ose për reklamim, kërkohet një kundërshtim i përgjithshëm (“opt-out”) për shërbime të shumta nëpërmjet AdChoices (Aleanca e Reklamimit Dixhital të Kanadasë), Iniciativa e Reklamimit në Rrjet (NAI), YourAdChoices (Digital Aleanca e Reklamimit) ose Zgjedhjet tuaja në internet (Aleanca Evropiane e Reklamimit Dixhital Interaktiv, EDAA).

8.2 Skedarët e regjistrit të serverit

Ne mund të mbledhim informacionin e mëposhtëm për çdo akses në faqen tonë të internetit, me kusht që ai të transmetohet nga shfletuesi juaj në infrastrukturën e serverit tonë ose mund të përcaktohet nga serveri ynë i uebit: datën dhe orën duke përfshirë zonën kohore, adresën e Protokollit të Internetit (IP), statusin e aksesit (Kodi i statusit HTTP), sistemi operativ duke përfshirë ndërfaqen e përdoruesit dhe versionin, shfletuesin duke përfshirë gjuhën dhe versionin, nënfaqen individuale të uebsajtit tonë të aksesuar duke përfshirë sasinë e të dhënave të transferuara, uebsajtin e fundit të aksesuar në të njëjtën dritare të shfletuesit (referues).

Ne ruajmë informacione të tilla, të cilat gjithashtu mund të përfaqësojnë të dhëna personale, në skedarët e regjistrit të serverit. Informacioni është i nevojshëm për të ofruar faqen tonë të internetit në mënyrë të përhershme, në mënyrë miqësore dhe të besueshme, dhe për të garantuar sigurinë e të dhënave dhe për rrjedhojë në veçanti mbrojtjen e të dhënave personale – edhe nga palët e treta ose me ndihmën e palëve të treta.

8.3 Fenerët në ueb

Ne mund të përdorim web beacons në faqen tonë të internetit. Fenerët e uebit njihen gjithashtu si fenerët e uebit. Fenerët e uebit – duke përfshirë ato nga palët e treta, shërbimet e të cilave ne përdorim – janë imazhe të vogla, zakonisht të padukshme, që merren automatikisht kur vizitoni faqen tonë të internetit. Fenerët e uebit mund të përdoren për të mbledhur të njëjtin informacion si skedarët e regjistrit të serverit.

9. Media sociale

Ne jemi të pranishëm në platformat e mediave sociale dhe platforma të tjera online për të komunikuar me palët e interesuara dhe për të ofruar informacion rreth aktiviteteve dhe operacioneve tona. Në lidhje me platforma të tilla, të dhënat personale mund të përpunohen edhe jashtë Zvicrës.

Termat dhe Kushtet e Përgjithshme (GTC) dhe kushtet e përdorimit, si dhe deklaratat e mbrojtjes së të dhënave dhe dispozita të tjera të operatorëve individualë të këtyre platformave zbatohen gjithashtu. Këto dispozita ofrojnë informacion në veçanti për të drejtat e subjekteve të të dhënave drejtpërdrejt përballë platformës përkatëse, e cila përfshin, për shembull, të drejtën për informacion.

10. Shërbimet e palëve të treta

Ne përdorim shërbime nga palë të treta të specializuara në mënyrë që të jemi në gjendje të kryejmë aktivitetet tona në një mënyrë të përhershme, miqësore, të sigurt dhe të besueshme. Shërbime të tilla na lejojnë, ndër të tjera, të vendosim funksione dhe përmbajtje në faqen tonë të internetit. Me një përfshirje të tillë, shërbimet e përdorura regjistrojnë adresat e Protokollit të Internetit (IP) të përdoruesve të paktën përkohësisht për arsye teknike bindëse.

Për qëllime të nevojshme, statistikore dhe teknike të lidhura me sigurinë, palët e treta, shërbimet e të cilave ne përdorim, mund të përpunojnë të dhëna në lidhje me aktivitetet dhe aktivitetet tona në formë të përmbledhur, anonime ose pseudonimize. Këto janë, për shembull, të dhëna të performancës ose përdorimit për të qenë në gjendje të ofroni shërbimin përkatës.

Ne përdorim veçanërisht:

10.1 Infrastruktura dixhitale

Ne përdorim shërbime nga palë të treta të specializuara në mënyrë që të jemi në gjendje të përdorim infrastrukturën e nevojshme dixhitale në lidhje me aktivitetet dhe operacionet tona. Këto përfshijnë, për shembull, shërbimet e pritjes dhe ruajtjes nga ofruesit e zgjedhur.

Ne përdorim veçanërisht:

10.2 Reklamimi

Ne përdorim mundësinë për të shfaqur reklama të synuara për aktivitetet dhe aktivitetet tona në palë të treta si platformat e mediave sociale dhe motorët e kërkimit.

Me një reklamë të tillë, ne dëshirojmë veçanërisht të arrijmë njerëz që janë tashmë të interesuar për aktivitetet dhe operacionet tona ose që mund të jenë të interesuar për to (rimarketing dhe targetimi). Për ta bërë këtë, ne mund të transmetojmë informacionin përkatës – ndoshta duke përfshirë informacionin personal – palëve të treta që mundësojnë një reklamë të tillë. Ne gjithashtu mund të përcaktojmë nëse reklamimi ynë është i suksesshëm, d.m.th. në veçanti nëse çon në vizita në faqen tonë të internetit (gjurmimi i konvertimit).

Palët e treta me të cilat ne reklamojmë dhe ku jeni regjistruar si përdorues mund të jenë në gjendje të caktojnë përdorimin e ofertës sonë online në profilin tuaj atje.

Ne përdorim veçanërisht:

11. Zgjerimet e faqes në internet

Ne përdorim shtesa për faqen tonë të internetit për të mundësuar funksione shtesë.

Ne përdorim në veçanti:

12. Matja e suksesit dhe arritjes

Ne përdorim shërbime dhe programe për të përcaktuar se si përdoret oferta jonë në internet. Në këtë kontekst, ne mund, për shembull, të masim suksesin dhe shtrirjen e aktiviteteve dhe aktiviteteve tona, si dhe efektin e lidhjeve të palëve të treta në faqen tonë të internetit. Për shembull, ne gjithashtu mund të provojmë dhe krahasojmë se si përdoren versione të ndryshme të ofertës sonë në internet ose pjesë të ofertës sonë në internet (metoda “A/B test”). Bazuar në rezultatet e matjes së suksesit dhe arritjes, ne në veçanti mund të rregullojmë gabimet, të forcojmë përmbajtjet e njohura ose të bëjmë përmirësime në ofertën tonë në internet.

Kur përdorni shërbime dhe programe për të matur suksesin dhe shtrirjen, adresat e Protokollit të Internetit (IP) të përdoruesve individualë duhet të ruhen. Adresat IP në përgjithësi shkurtohen (“Maskimi IP”) në mënyrë që të ndiqet parimi i ekonomizimit të të dhënave përmes pseudonimizimit përkatës dhe në këtë mënyrë të përmirësohet mbrojtja e të dhënave të përdoruesve.

Kur përdorni shërbime dhe programe për të matur suksesin dhe shtrirjen, mund të përdoren kuki dhe mund të krijohen profile të përdoruesve. Profilet e përdoruesve përfshijnë, për shembull, faqet e vizituara ose përmbajtjen e parë në faqen tonë të internetit, informacion në lidhje me madhësinë e ekranit ose dritares së shfletuesit dhe vendndodhjen – të paktën të përafërt. Në parim , profilet e përdoruesve krijohen ekskluzivisht me pseudonim. Ne nuk përdorim profilet e përdoruesve për të identifikuar përdoruesit individualë. Shërbimet individuale të palëve të treta në të cilat përdoruesit janë regjistruar mund të jenë në gjendje të caktojnë përdorimin e ofertës sonë në internet në llogarinë e përdoruesit ose profilin e përdoruesit për shërbimin përkatës.

Ne përdorim veçanërisht:

  • Google Analytics: matja e suksesit dhe arritjes; Ofruesi: Google; Informacion specifik për Google Analytics: Matja gjithashtu nëpër shfletues dhe pajisje të ndryshme (gjurmimi i pajisjeve të ndryshme) si dhe me adresa të pseudonimizuara të Protokollit të Internetit (IP), të cilat transmetohen plotësisht te Google në SHBA vetëm në raste të jashtëzakonshme , «Mbrojtja e të dhënave» , «Shtesë e shfletuesit për të çaktivizuar Google Analytics» .
  • Google Tag Manager: Integrimi dhe menaxhimi i shërbimeve të tjera për matjen e suksesit dhe arritjes, si dhe shërbime të tjera nga Google dhe palët e treta; Ofruesi: Google; Informacion specifik për Menaxherin e Etiketave Google: “Të dhënat e mbledhura me Google Tag Manager” ; Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në shërbimet individuale të integruara dhe të menaxhuara.

13. Dispozitat përfundimtare

Ne krijuam këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave duke përdorur gjeneruesin e mbrojtjes së të dhënave nga Partneri për Mbrojtjen e të Dhënave .

Ne mund ta përshtatim dhe plotësojmë këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë. Ne do të ofrojmë informacion në lidhje me këto rregullime dhe shtesa në një formë të përshtatshme, veçanërisht duke publikuar deklaratën aktuale të mbrojtjes së të dhënave në faqen tonë të internetit.

Ruf uns an unter

T 044 250 88 26

Na telefononi në

T 044 250 88 26