gjurmë

Adresa e kontaktit

zvicerane
Neugasse 6
CH-8005 Cyrih

tel. +41 44 250 88 33
info@swissolar.ch
www.swissolar.ch

Regjistrimi në regjistrin tregtar

Emri i kompanisë së regjistruar: Swissolar – Shoqata Zvicerane për Energjinë Diellore
Numri: CHE-113.452.116

Mohim përgjegjësie

Swissolar nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi në lidhje me korrektësinë, saktësinë, afatin kohor, besueshmërinë dhe plotësinë e informacionit. Përjashtohen pretendimet e përgjegjësisë kundër autorit për dëme materiale ose jomateriale që rrjedhin nga aksesi ose përdorimi ose mospërdorimi i informacionit të publikuar, keqpërdorimi i lidhjes ose keqfunksionimet teknike. Të gjitha ofertat janë jo të detyrueshme. Autori rezervon shprehimisht të drejtën të ndryshojë, plotësojë ose fshijë pjesë të faqeve ose të gjithë ofertën pa njoftim të veçantë ose të ndalojë përkohësisht ose përgjithmonë botimin.

Përgjegjësia për lidhjet

Referencat dhe lidhjet me faqet e internetit të palëve të treta janë jashtë fushës sonë të përgjegjësisë. Çdo përgjegjësi për faqet e tilla të internetit është mohuar. Qasja dhe përdorimi i faqeve të tilla të internetit është në rrezik të vetë përdoruesit.

Të drejtat e autorit

E drejta e autorit dhe të gjitha të drejtat e tjera për përmbajtjen, imazhet, fotot ose skedarët e tjerë në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht shoqatës Swissolar ose mbajtësve të të drejtave të përmendura në mënyrë specifike. Pëlqimi me shkrim i mbajtësit të së drejtës së autorit duhet të merret paraprakisht për riprodhimin e çdo elementi.

Teksti, imazhet dhe e drejta e autorit

Swissolar – Shoqata tregtare zvicerane për energjinë diellore
Neugasse 6
CH-8005 Cyrih

Konceptimi, projektimi dhe zbatimi teknik i faqes së internetit

Therefore GmbH
Tramstrasse 4
8050 Cyrih

tel. +41 44 298 88 00
info@therefore.ch
www.therefore.ch

Ruf uns an unter

T 044 250 88 26

Na telefononi në

T 044 250 88 26